CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
     กล่องไม้ขีด 2"
     กล่องไม้ขีด 3"
     กล่องไม้ขีด 4"
     กล่องไม้ขีด 5"
     กล่องไม้ขีด 6"
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : ท่อสี่เหลี่ยมแบน : กล่องไม้ขีด 3" :

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่น 1.2mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่น 1.5mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่นเบา 1.7mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่น 1.7mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่น 1.8mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x2.3mm.(รุ่น 2.0mm.)

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่นเบา 2.5mm.)
Price: ฿829.00

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 2.5mm.)
Price: ฿902.00

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 2.7mm.)
Price: ฿1.00

ท่อเหลี่ยมแบน(กล่องไม้ขีด) 75x40x3.2mm.(รุ่น 3.0mm.)
Price: ฿1.00

 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.